Hoofdtaken

De hoofdtaken van de vereniging vloeien voort uit de statutair vastgelegde doelstellingen. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

De hoofdtaken van de Vereniging Beheer Forepark zijn:

 • Toezicht
 • Beveiliging
 • Belangenbehartiging in de regio
 • Leden contacten

Hiermee wordt bedoeld dat er op toegezien wordt dat het door het bedrijvenschap vastgestelde inrichtingsplan, wordt nageleefd. Doelstelling is het op een hoog peil houden van het aanzien van het bedrijvenpark hetgeen alle bedrijven in het Forepark ten goede komt. Minimaal tweemaal per jaar vindt een evaluatie van de parksituatie plaats. Waar nodig zal het bestuur of een van haar leden in overleg treden met individuele ondernemers. Regelmatig wordt er overleg gepleegd met het Bedrijvenschap, de gemeente ‘s-Gravenhage en andere instanties ten behoeve van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van o.a. bereikbaarheid, openbaar vervoer, milieu, bewegwijzering, openbaar groen, en parkeren.

Beveiliging

Een belangrijke taak is het in standhouden van een beveiligingssurveillance tijdens de perioden met verhoogd risico. Daartoe is de vereniging een Publiek Private Samenwerking aangegaan met Securitas en de politie Haaglanden - bureau Leidschendam. Deze PPS houdt op hoofdlijnen het volgende in; Gedurende de avond en nachturen, in de weekeinden en op feestdagen, verzorgt Westvliet bewaking op onregelmatige tijden extra veiligheids-surveillances, over de in overheidsbezit zijnde openbare wegen in het Forepark, naast die welke uitgevoerd worden door de politie. De kosten van deze surveillances worden door de vereniging gedragen. Daarnaast hanteert Westvliet voor leden van de Vereniging gereduceerde tarieven voor op individuele basis te verlenen diensten waaronder:

 • Aansluiting op de meldkamer
 • Alarmopvolging
 • Sleutelhoudershcap
 • Uitvoering van individuele sluit- en controle rondes op eigen terrein
 • Individuele bewakings- en controle diensten
 • Videobewaking
 • Belangenbeharting in de regio

Videobewaking Forepark

Camerabewaking op het Forepark is sinds enige tijd aangesloten op een systeem wat zgn. 'live view' mogelijk maakt. Naast de standaard werking van camerabewaking, is het nu mogelijk om de live-beelden vanaf het Forepark door te geven aan de politie en andere hulpdiensten.

Lees meer over camerabewaking en Live View.

Het opvragen van camerabeelden is mogelijk.