Welk bedrijf zoek je?

Privacy statement

De Vereniging Beheer Forepark (VBF) zet zich actief in voor behoud van de kwaliteit van het Forepark en de belangen van de leden. Dit zijn de eigenaren onroerend goed en ondernemers in het Forepark in Den Haag.

In dit verband is VBF verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. VBF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de via onze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt.

Contactgegevens:

De Vereniging Beheer Forepark (VBF) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Vereniging Beheer Forepark
Postbus 51
Leidschendam 2260 AB
Tel. 06-21839135
E-mail: info@forepark.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VBF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij
verwerken:

 • Voor(letters)- en achternaam
 • Adresgegevens Bedrijf
 • Telefoonnummer Bedrijf
 • E-mailadres Bedrijf
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

VBF verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor specifieke doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VBF
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van facturen, nieuwsbrief, uitnodigingen en mededelingen ten behoeve van het lidmaatschap en bijeenkomsten.
 • Het bijwonen van bijeenkomsten
 • Het uitwisselen van data betreffende sprekers en onderwerpen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

VBF verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

a) Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract;
b) Op basis van een wettelijke verplichting bv om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.
c) Het gerechtvaardigd belang van VBF. Bijvoorbeeld het belang van VBF om een duurzame relatie met u te behouden en diensten aan te kunnen bieden, of de dienstverlening van VBF te verbeteren, hier kan slechts sprake van zijn indien er geen, of slechts een zéér beperkte, impact op uw privacy plaatvindt.
d) Uw toestemming

Let op: een gegeven toestemming kunt u altijd intrekken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VBF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: Voor(letters)naam, Achternaam,  Straat + huisnummer, Postcode, Plaats, Land, Telefoon, E-mailadres en type lidmaatschap: onbepaalde tijd totdat het lid het lidmaatschap opzegt plus 1 jaar, t.b.v. lopende correspondentie en lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

VBF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover derden bij het uitvoeren van onze diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor VBF en heeft VBF de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. VBF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VBF gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VBF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@forepark.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VBF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@forepark.nl. Indien u een klacht wenst in te dienen tegen VBF met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u daartoe terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.